Menü:

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. János Bukovszky rigorózna skúška 60 93
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Školské projekty a medz. partnerstvá 8
Erika Bolla Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 25
Mgr. Agneša Bencsíková Školské projekty a medz. partnerstvá 8 68
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Mgr. Nóra Bukovszky Školské projekty a medz. partnerstvá 8 67
Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24
Kooperatívne vyučovanie 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Gizella Csalava Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 67
Program na vylepšenie profesionality učiteľa biológie 13
Interaktívna a dynamická matematika 11
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Aktualizizačné vvzdelávanie 10
Mgr. Peter Fekeč Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Mgr. Anikó Kajanová Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 75
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Kooperatívne vyučovanie 10
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Interaktívna a dynamická matematika 11
Mgr. František Konkolyi Aktualizizačné vvzdelávanie 8 43
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Kooperatívne vyučovanie 10
Adriana Kovács Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 33
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Otília Kovács Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24 32
Zážitkové učenie v hudobnej výchove 8
PaedDr. Zlatica Laczová Aktualizizačné vvzdelávanie 10 66
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Pedagogická kominikácia vo vyučovaní maďarského slohu - reč tela 10
Mgr. Zuzana Lengyelová Školské projekty a medz. partnerstvá 8 29
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11
Kooperatívne vyučovanie 10
PaedDr. Tímea Orsulíková rozširujúce štúdium 60 74
Interaktívne tabule a multimédiá vo vyučovaní 14
PaedDr. Adriana Palugyai Árvai digitálne technológie na zefektívnenie vyuč. s využitím interaktívnej tabule na školách s vjm 25 61
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Tvorivé aktivity: odborné články publikované v odbornej literatúre 28
Mgr. Adrianna Sýkorová Aktualizizačné vvzdelávanie 10 69
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Výtvarné techniky a ich uplatňovanie v edukačnom procese 10
Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24
Mgr. Anikó Szabóová Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11 21
Kooperatívne vyučovanie 10


© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 08.09.2017

Újdonságok

Kapcsolat

 • ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM -Kossányi József Alapiskola és Óvoda
  Školská 22, 946 57 Svätý Peter
 • +421 35 76 82 112
  fax: +421 35 76 940 70
  mobil: +421915815984
  Óvoda mobil: 0917450271
  Étkezde: 035 76 85 164

Fényképalbum