Menü:

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. János Bukovszky rigorózna skúška 60 93
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Školské projekty a medz. partnerstvá 8
Erika Bolla Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 25
Mgr. Dionýz Bóna Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky 47 72
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Mgr. Agneša Bencsíková Školské projekty a medz. partnerstvá 8 68
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Mgr. Nóra Bukovszky Školské projekty a medz. partnerstvá 8 67
Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24
Kooperatívne vyučovanie 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Gizella Csalava Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 67
Program na vylepšenie profesionality učiteľa biológie 13
Interaktívna a dynamická matematika 11
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Aktualizizačné vvzdelávanie 10
Mgr. Peter Fekeč Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 60
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Mgr. Anikó Kajanová Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 75
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Kooperatívne vyučovanie 10
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Interaktívna a dynamická matematika 11
Mgr. František Konkolyi Aktualizizačné vvzdelávanie 8 43
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Kooperatívne vyučovanie 10
Adriana Kovács Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25 33
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Otília Kovács Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24 32
Zážitkové učenie v hudobnej výchove 8
PaedDr. Zlatica Laczová Aktualizizačné vvzdelávanie 10 66
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Pedagogická kominikácia vo vyučovaní maďarského slohu - reč tela 10
Mgr. Zuzana Lengyelová Školské projekty a medz. partnerstvá 8 29
Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11
Kooperatívne vyučovanie 10
PaedDr. Tímea Orsulíková rozširujúce štúdium 60 74
Interaktívne tabule a multimédiá vo vyučovaní 14
PaedDr. Adriana Palugyai Árvai digitálne technológie na zefektívnenie vyuč. s využitím interaktívnej tabule na školách s vjm 25 61
Konkrétne hry vo vyučovaní matematiky 8
Tvorivé aktivity: odborné články publikované v odbornej literatúre 28
Agneša Pócsaová Tanečná príprava 6 77
Projektové vyučovanie 10
efekt.komunik.a asertivne ries konfliktov v skole 12
Výtvarné techniky a ich uplatňovanie v edukačnom procese 10
Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24
Regionálne a miestné poznatky v škole 15
Mgr. Adrianna Sýkorová Aktualizizačné vvzdelávanie 10 69
Využívanie interaktívnej tabule na maďarských školách 25
Výtvarné techniky a ich uplatňovanie v edukačnom procese 10
Aktivizujúce metódy vo výchove AMV 24
Mgr. Anikó Szabóová Interaktívna tabuľa - interaktívne metódy 11 21
Kooperatívne vyučovanie 10


© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 26.06.2017

Újdonságok

Kapcsolat

 • ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM -Kossányi József Alapiskola és Óvoda
  Školská 22, 946 57 Svätý Peter
 • +421 35 76 82 112
  fax: +421 35 76 940 70
  mobil: +421915815984
  Óvoda mobil: 0917450271
  Étkezde: 035 76 85 164

Fényképalbum